кошница
Добавете продукти в кошницата

Вход / Регистрация

Вход Регистрация

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА онлайн магазин SEVEN SECONDS

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СЕВЪН СЕКЪНДС“ ЕООД, ЕИК 200127512, със седалище и адрес на управление: гр. София, Индустриална Зона Обеля, ул."Георги Караславов "14А наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия http://www.sevenseconds.bg, наричана по-долу „Севън Секъндс”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

1. Наименование на Доставчика: „СЕВЪН СЕКЪНДС“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, Индустриална Зона Обеля, ул."Георги Караславов"14А

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби: гр. София, Индустриална Зона Обеля, ул.” Георги Караславов” 14А

4. Данни за кореспонденция: р.София, Индустриална Зона Обеля, ул."Георги Караславов" 14А

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 200127512 + Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 296053

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 200127512.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН СЕВЪН СЕКЪНДС

Чл. 3. Севън Секъндс е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.sevenseconds.bg, на който се извършва търговия с дамско и мъжко бельо, нощници и пижами, бански костюми, чорапи, чорапогащи и аксесоари от среден и висок клас (наричани за краткост Стоките), чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в електронния магазин стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация, да използват свързаните си профили във Фейсбук или Гугъл, или да използват процедурата „Поръчай като гост“;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на сайта на Севън Секъндс;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез електронния магазин Севън Секъндс с електронни средства за разплащане, поддържани от системата „Борика – Банксервиз“ АД или други налични на сайта способи за електронни плащане;

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в електронния магазин  Севън Секъндс;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Севън Секъндс, достъпна в Интернет http://www.sevenseconds.bg;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на електронния магазин в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките на адрес http://www.sevenseconds.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) За да бъде сключен договорът, Ползвателят прави поръчка след като избере от каталога на сайта конкретна стока, нейният размер и бройка.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на електронния магазин.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в електронния магазин се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕВЪН СЕКЪНДС

Чл. 7. (1) За да използва електронния магазин Севън Секъндс и за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като по този начин създаде свой акаунт в платформата, или да използва своя Фейсбук или Гугъл профил, или да премине през процедурата за „Поръчай като гост“ от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“,„Вход   Facebook“ или „Вход с Google”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Поръчай като гост“.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(6) За извършване на поръчка в сайта Ползвателят може да използва „Поръчай като гост“, при която не се изисква регистрация и създаване на профил в електронния магазин.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в електронния магазин Севън Секъндс, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките  на Доставчика по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта на Севън Секъндс;

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка, с посочване на размер и бройка за закупуване;

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

(4) В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, прилага се раздел VII на тези общи условия.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоките, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж в общия размер при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

1. с кредитна или дебитна карта, поддържана от „Борика – Банксервиз“ АД, или

2. с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Севън Секъндс, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани на сайта на Севън Секъндс, са определени в профила на всяка стока.

(2) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в сайта на Севън Секъндс.

(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в сайта на Севън Секъндс преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез сайта на Севън Секъндс или електронна поща.

(6) Намаления, промоции и подаръци се предоставят от Доставчика на Потребителите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от Доставчика чрез електронния магазин условия за съответните стоки.

Чл. 15. (1) Потребителят има правото да избере един от следните начини на заплащане на поръчаните стоки:

1. с кредитна или дебитна карта, поддържана от „Борика – Банксервиз“ АД, или

2. с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер

(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Разходите за доставка на стоките се заплащат изцяло от Потребителя, като за закупени стоки под 50 лева, цената на доставката е 5 (пет) лева.

(2) В случаите, когато закупената стока е на стойност над 50 (петдесет) лева, разходите за транспорт и куриер са за сметка на Доставчика.

Чл. 17. (1) Потребителят има правото да избере един от следните начини за доставка:

1. до посочен от Потребителя адрес чрез куриерска фирма, избрана от Доставчика;

2. до посочен от Потребителя офис на куриерската фирма, избрана от Доставчика;Чл. 18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Севън Секъндс на адрес http://www. sevenseconds.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на http://www. sevenseconds.bg  и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за закупени стоки от категорията „Чорапи и чорапогащи“;

2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

4. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;

5. за стоки, които след получаването им от Потребителя са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други клиенти в електронния магазин поради нарушаване на търговския им вид.

(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес http://www. sevenseconds.bg  в сайта на Севън Секъндс и в Приложение № 1 към тези общи условия.

Чл. 19. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той следва да върне стоката на Доставчика в търговски вид не по-късно от 14 дена от получаване на пратката.

(2) Всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Доставчика, са изцяло за сметка на Потребителя.

(3) Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество, търговски вид и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Закупените стоки от категорията „Чорапи и чорапогащи“ не подлежат на връщане.

Чл. 20. (1) При направен отказ от договора от Потребителя, Доставчикът му възстановява заплатената сума до 14 дена след получаване на върнатите стоки, по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания:

1. при върната и получена от Доставчика стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на мерене, проби, носене, или други обстоятелства;

2. при наличие на приложена касова бележка за закупуването на стоката.

(2) Потребителят преглежда стоката за съответствие с поръчката си непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма. В случай на липса на възражение в този момент, счита се че Потребителят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка.

(3) Възстановяването на заплатената сума при отказ от договора при изпълнение на условията по ал. 1, се извършва единствено по банков път по посочена от Потребителя банкова сметка.

Чл. 21. (1) Потребителят има правото да предяви за замяна закупена стока в 30-дневен срок, считано от получаването й, чрез формуляра за замяна (Приложение № 3), в случай че получената стока не съответства на заявената за закупуване стока или има фабричен дефект.

(2) Потребилетелят предявава закупената стока за замяна не по-късно от 30 дни от получаването й на място във физически обект на Доставчика, като задължително представя касова бележка за закупената стока.

(3) Доставчикът има право да откаже да приеме предявената замяна, ако установи замърсяване или повреждане на стоката, както и ако тя не е върната в оригиналната й опаковка.

(4) Доставчикът заменя закупената стока с друга стока от същия вид и качество, или при липса на такава – със стока по избор на клиента за същата стойност. В случай че стоката е била в промоция на намалена цена, клиентът има право на замяна с друга стока на същата цена, която клиентът реално е заплатил на Доставчика.

(5) Не подлежат на замяна стоки от категорията „Чорапи и чорапогащи“, бански и бельо, освен ако не е налице фабричен дефект.

Чл. 22. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Севън Секъндс.

(2) В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е от 3 до 5 работни дни, считано от датата, следваща датата на поръчката на сайта на Севън Секъндс.

(3) При поръчка, направена петък след 14 ч., събота и неделя, както и през официалните почивни дни, поръчката се обработва в първия работен ден и срока за доставка по ал. 2 започва да тече от този ден.

(4) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоките на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката в срок от 30 дни, считано от датата, следваща датата на поръчката на сайта на Севън Секъндс.

Чл. 24. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. В случай на липса на уведомление по този член, счита се, че стоките отговарят на изискванията към момента на доставката.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приема от Доставчика единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на стоката и в присъствието на куриера, доставил стоката, което се удостоверява писмено с подпис на Ползвателя и Куриера.

Чл. 25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 26. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(5) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин.

Чл. 27. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: http://www.sevenseconds.bg

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 28. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 29. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.sevenseconds.bg

заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1        при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2        по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3        при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4        при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5        в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя електронния магазин на Доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 31. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 32. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 33. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 34. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на електронния магазин Севън Секъндс и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което електронния магазин не е бил достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в електронния магазин Севън Секъндс.

Чл. 35. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. (1) Ползвателят и Доставчикът в електронния магазин Севън Секъндс се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 37. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 38. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 39. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 40. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на http://www.sevenseconds.bg 2017г.